Na osnovu člana 23. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O

UTVRĐIVANJU KRITERIJA RASPODJELE

SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE

BOSNE l HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA -

FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA

POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA

VLASTI I FONDOVIMA - KANTONI I OPĆINE"

 

 

I

 

 

U Odluci o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom mini­starstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/19), u tački I stav (1) iznos: "10.000.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom: "18.000.000,00 KM".

"U stavu (2) u tabeli podtačka b) iznos: "4.800.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom: "6.375.000,00 KM".

"U stavu (2) u tabeli podtačka c) iznos: " l .200.000,00 KM" zamjenjuje se iznosom: "4.625.000,00 KM".

U stavu (2) u tabeli iza podtačke c) dodaje se nova podtačka d), koja glasi:

"d)   Kantonima, općinama i gradovima Federacije Bosne i Hercegovine 3.000.000,00 KM".

 

 

II

 

 

U tački II dodajete novi stav (4) koji glasi:

"Sredstva utvrđena u tački I stav (2) podtačka d) će se dodijeliti kantonima, gradovima i općinama u svrhu realizacije Zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-1313/19 od 17.7.2019. godine za poticanje biljne proizvodnje".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1442/2019

05. decembra 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.