Na temelju čl. 24. i 37. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U

RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ENERGIJE RUDARSTVA I

INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI - SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I

PODUZETNICIMA - ZA UVEZIVANJE

RADNOG STAŽA"

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), u Programu utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" koji se nalazi u privitku odluke i čini njen sastavni dio, u točki 2. "Pravni temelj", alineja 7., na kraju teksta, znak interpunkcije "točka", zamjenjuje se znakom interpunkcije "točka-zarez" i dodaju nove alineje od 7. do 9. koje glase:

"Akcioni plan za realiziranje Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2025. godina (Zaključak V broj 54/2019 od 17.01.2019. godine); Akcioni plan za realiziranje Strategije razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2025. godina (Zaključak V broj 55/2019 od 17.01.2019. godine);

Akcioni plan za realiziranje Strategije razvoja metalnog i elektro sektora   Federacije Bosne i Hercegovine za period 2018.-2025. godina (Zaključak V broj 56/2019 od 17.01.2019. godine)". U točki 3. "Zakonodavni okvir provedbe Programa", alineja 1. i alineja 2., riječi: "broj: 11/19" zamjenjuje se riječima: "br. 11/19 i 53/19".

U točki 4. "Cilj Programa", stavak (1), riječi: "dana podnošenja zahtjeva Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije po ovom Programu, za dodjelu sredstava" zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine".

U točki 6. "Kriteriji za izbor korisnika sredstava za dodjelu", stavak (1), broj: "15" se zamjenjuje sa riječi: "pet (5)".

U točki 7. "Sredstva predviđena za dodjelu", stavak (3), riječi: "i predviđeno je da se ista rasporede ovim Programom" se brišu.

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

"Ukupan iznos sredstava koja će biti na raspolaganju za dodjelu po ovom Programu je 1.570.686,00 KM i čine ga neraspoređena sredstva po prvom Javnom pozivu i sredstva utvrđena rješenjem o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama za 2019. godinu, sa pozicije 6144 Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža, na poziciju 6145 Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža".

Stavak (5) se briše.

Dosadašnji stavak (4), postaje stavak (5).

U točki 9. "Tijela nadležna za provođenje Programa", stavak (2), riječi: "kojom se dokazuje da su za osobe navedene u uvjerenju/potvrdi izmirene sve obaveze radi odlaska u mirovinu" zamjenjuju se riječima: "i/ili od Federalnog zavoda za PIO/MIO, sukladno Zakonu o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), kojom se dokazuje da su osobe navedene u uvjerenju/potvrdi, a za koje su odobrena sredstva, ostvarili pravo na mirovinu", a broj: "3" zamjenjuje se sa riječi: "šest (6)''.

U stavku (3), iza riječi: "vratiti" dodaju se riječi: "neopravdano utrošena".

U točki 10. "Provođenje Programa", stavak (1) alineja 2., riječi: "dana podnošenja zahtjeva" zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine".

U stavku (1), alineja 10, broj: "15" zamjenjuje se sa riječi: "pet (5)".

U stavku (6), broj: "30" zamjenjuje se brojem: "15".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1435/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.