Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA

POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1027080000043416 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane UN WOMEN -Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a za provođenje projekta "Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici", na poseban namjenski transakcijski račun broj 1027080000043416, otvorenog kao podračun u okviru JRT u iznosu 17.655,00 KM, a u svrhu implementacije Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017).

 

 

II

 

 

Sredstva iz točke I ove odluke raspoređuju se na slijedeće ekonomske kodove:

- 613100 Putni troškovi - 380,00 KM

- 613400  Nabavka materijala i sitnog inventara - 1.500,00 KM

- 613900 Ugovorene i druge posebne usluge - 12.775,00 KM

- 821300 Nabavka opreme - 3.000,00 KM

Ukupno: 17.655,00 KM

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni proračun izvršit će se na Projekat 3001104.

 

 

IV

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine će u skladu sa točkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavali periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Sektor za proračun i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1418/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.