Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA

POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG

RAČUNA BROJ 1027080000043319 OTVORENOG KAO

PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava uplaćenih od UN Women - Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, na poseban namjenski transakcijski račun broj 1027080000043319, otvorenog kao podračun u okviru JRT u iznosu od 7.910,00 KM, u svrhu implementacije aktivnosti za provedbu projekta "Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

 

II

 

 

Sredstva iz tačke I ove odluke u iznosu od 7.910,00 KM raspoređuju se na ekonomski kod:

- 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge.

 

 

III

 

 

Uključivanje sredstava u operativni budžet izvršit će se na Projekat 3001103.

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine će u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federahiom ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne rashode.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1417/2019

05. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.