Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 16. stavak (2) Zakona o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/97), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. žurnoj sjednici održanoj 22.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI I NAČINU

PLAĆANJA NAKNADE ZA POKRIĆE TROŠKOVA

KAKVOĆE KVALITETE ODREĐENIH PROIZVODA PRI

UVOZU I IZVOZU

 

 

I

 

 

U Odluci o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu ("Službene novine Federacije BiH'', br. 24/98, 42/01 i 68/13) točka II mijenja se i glasi:

"Visina naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu određenih u Odluci o određivanju proizvoda za koje kontrolu kakvoće vrše poduzeća ovlaštena od strane Federalnog ministarstva trgovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/98) iznosi 20 KM po pošiljci.

Pošiljka u smislu stavka (1) ove točke je sva roba u jednom prijevoznom sredstvu (sva roba u kamionu, vagonu, kontejneru i dr.).

Naknada za pokriće troškova kakvoće kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu koju vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove - Federalni tržišni inspektorat se ne naplaćuje.''

 

 

II

 

 

Točka IV se briše.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 159/2019

22. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.