Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) u vezi s članom 15. Uredbe e vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kspitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOST]

NADZORNOM ODBORU DIONIČKOG DRUŠTVA BH

TELECOM SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O

RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA

UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata, i to:

1.     mr. Sedin Kahriman, - v.d. generalni direktor,

2.     Elvedin Kanafija, - v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja,

3.      Samir Jusufović, - v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima,

4.     dr. Adnan Huremović, - v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa,

5.     Orhideja Junuzović, - v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove,

6.     Muamer Hadžović, - v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za investicije,

7.     mr. Samira Ćerim, - v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za informacione tehnologije.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1397/2019

05. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.