Na osnovu člana 12. stav (5) Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/08), a u vezi sa čl. 29. stav (4) i 31. Zakona o ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/92, 8/93, 13/94), Vlada

Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE

DJECE I OMLADINE - PAZARIĆ

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić za imenovanje Mevlide Bandić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, na period od najduže 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja, odnosno do okončanja konkursne procedure za imenovanje direktora.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1392/2019

05. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.