Na temelju članka 3. stavak (1) Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/08), a u svezi sa čl. 29. stavak (2) i 33. Zakona o ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/92, 8/93, 13/94), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE

DIREKTORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE

MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE -

PAZARIĆ

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinja­vanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić za razrje­šenje Redžepa Šalica, sa pozicije direktora Zavoda za zbrinja­vanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, sukladno Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1328/2019 od 22.11.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1391/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.