Na osnovu člana 3. stav (1) Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/08), a u vezi sa čl. 29. stav (2) i 33. Zakona o ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/92, 8/93, 13/94), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE

DIREKTORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE

MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE -

PAZARIĆ

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić za razrješenje Redžepa Šalica, sa pozicije direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1328/2019 od 22.11.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1391/2019

05. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.