Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA JP

"ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR, ISPRED

DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca,i to:

1)            Karmela Miletić,

2)            Ivo Vincetić,

3)            Ivica Krivić,

4)            Bozo Perić,

5)            Midhat Arpadžić, i

6)            Ivanka Galić.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1384/2019

28. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.