Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

RAZRJEŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ

HB" D.D. MOSTAR, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, ispred državnog kapitala, radi isteka mandata.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1383/2019

28. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.