Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (4) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br, 70/13 i 4/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O STATUSNIM PITANJIMA I USTROJSTVU

OPERATORA ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I

UČINKOVITU KOGENERACIJU

 

POGLAVLJE I TEMELJNE ODREDBE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se: naziv i sjedište, nadležnost, financiranje, organi, opća akta, status, transparentnost rada i druga pitanja od značaja za rad Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (u daljem tekstu: Operator za OIEiEK).

 

 

II

 

 

(1)    Operator za OIEiEK je osnovan kao neprofitna pravna osoba i kao takav upisan u Registru pravnih osoba kod Općinskog suda u Mostaru, sukladno Odluci o osnivanju operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju ("Službene novine Federacije BiH", br. 90/13 i 96/14) i Zakonom o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 4/15), (u daljem tekstu: Zakon).

(2)    Operator OIEiEK je Rješenjem o registraciji broj Tt-O-I/14 od 14.01.2014. godine upisan u Registar pravnih osoba kod Općinskog suda u Mostaru (u daljem tekstu: Registar), kao institucija koja ima javne ovlasti i dodijeljen je broj MBS: 58-05-0002-14.

 

POGLAVLJE II NAZIV I SJEDIŠTE

 

 

III

 

 

(1)    Puni naziv Operatora za OIEiEK je: Operator za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju.

(2)    Skraćeni naziv je: Operator za OIEiEK.

(3)    Operator OIEiEK je dužan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv kakav je upisan u Registar.

 

 

IV

 

 

Sjedište Operatora za OIEiEK je u Mostaru, ul. Adema Buća br. 34, Mostar.

 

 

V

 

 

(1)    Operator za OIEiEK ima pečat.

(2)    Općim aktom Operatora za OIEiEK utvrđuje se način uporabe pečata, osobe odgovorne za njegovo čuvanje, kao i druga pitanja sukladno Zakonu o pečatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/94,21/96 i 46/07).

 

POGLAVLJE III NADLEŽNOST I FINANSIRANJE

 

 

VI

 

 

Operator za OIEiEK obavlja nadležnosti utvrđene Zakonom i podzakonskim propisima, kao i poslove koji se vrše kao javnih ovlasti, i to postupa po zahtjevima iz članka 23. Zakona, odnosno rješava:

- zahtjeve za dobijanje statusa privilegiranog proizvo­đača električne energije koji kvalificirani proizvođač podnosi Operatoru OIEiEK uz odgovarajuće dokaze sukladno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast,

- zahtjeve za dobijanje statusa potencijalnog privile­giranog proizvođača koji investitor podnosi Operatoru OIEiEK.

 

 

VII

 

 

(1)   Pored poslova koji su propisani Zakonom, Operator za OIEiEK vrši i istraživačke poslove i poslove informiranja javnosti o poticajnim mjerama za OIEiEK, razvija odgo­varajuće edukativne programe, organizira javne i stručne rasprave, radionice i obuke, kako bi informacije o korištenju OIEiEK, kao što su: korist od uporabe OIEiEK, dodatni troškovi koje uporaba OIEiEK iziskuje, kao i ostale praktične informacije, pravovremeno stigle do zainteresiranih strana i građana u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i druge poslove koji su neposredno povezani sa nadležnostima Operatora OIEiEK.

(2)    Operator za OIEiEK može zaključivati ugovore ili obavljati druge pravne poslove iz okvira svoje djelatnosti koja je upisana u Registar, kao i druge pravne poslove utvrđene Statutom Operatora za OIEiEK.

 

POGLAVLJE IV FINANSIRANJE

 

 

VIII

 

 

(1)    Operator za OIEiEK se financira:

1)     dijelom iz sredstava prikupljenih iz naknada za podsticanje ostvarenih sukladno članku 22. Zakona,

2)     iz prihoda koje ostvari po temelju izdavanja upravnih akata, sukladno aktima koje donosi Operator za OIEiEK i

3)     iz drugih prihoda i izvora utvrđenih Zakonom, podzakonsfcira propisima i Statutom Operatora za OIEiEK.

(2)    Sredstva Operatora za OIEiEK vode se na bankovnim računima Operatora za OIEiEK.

 

POGLAVLJE V ORGANI OPERATORA ZA OIEiEK

 

 

IX

 

 

Organi Operatora za OIEiEK su;

1)     Upravni odbor

2)     Uprava

 

 

X

 

 

(1)    Upravni odbor Operatora za OIEiEK ima tri člana.

(2)    Postupak imenovanja i razrješenja predsjednika i članova Upravnog odbora vrši se sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federa­cije BiH", broj 70/08) i Statutu Operatora za OIEiEK.

(3)    Postupak imenovanja Upravnog odbora pokreće federalni ministar energije, rudarstva i industrije u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(4)    Predsjednika i članove Upravnog odbora Operatora za OIEiEK, nakon provedene procedure iz stavka (2) ove točke, imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

(5)    Odluke i akti Upravnog odbora donose se prostom većinom glasova.

(6)    Upravni odbor je dužan donijeti Poslovnik o radu Upravnog odbora.

(7)    Odgovornost i način rada Upravnog odbora bliže se uređuju Statutom i pravilnicima Operatora za OIEiEK.

 

 

XI

 

 

(1)    Upravni odbor Operatora za OIEiEK imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(2)    Predsjednik i članovi Upravnog odbora Operatora za OIEiEK ne mogu obavljati dužnost u više od 2 (dva) mandata uzastopno.

(3)    Predsjedniku i članovima Upravnog odbora na temelju odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prestaje mandat:

1) istekom mandata;

2) ostavkom;

3) razrješenjem prije isteka mandata;

4) nastupanjem smetnji za obavljenje funkcije.

 

 

XII

 

 

Upravni Odbor Operatora za OIEiEK:

1)     nadzire rad uprave;

2)     daje upute direktoru za provedbu uviđaja u svezi sa uočenim nepravilnostima;

3)     predlaže, putem Ministarstva, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Statut, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim primanjima uposlenika;

4)     usvaja polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Operator za OIEiEK, kao i sve drugo (izvješća, planove, prijedloge, procjene, scenarija i sl.) koje je podzakonskim propisima iz ove oblasti utvrđeno da ih Operator za OIEiEK dostavlja nadležnim organima (Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvu i Regulatornom povjerenstvu);

5)     utvrđuje smjernice o provedbi poslovne politike i obveza;

6)     usvaja i nadzire provedbu planova poslovanja;

7)     donosi odluke o pitanjima koja su upućena od strane direktora;

8)     usvaja opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;

9)     vrši i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Operatora za OIEiEK.

 

 

XIII

 

 

(1)    Upravu čini predsjednik Uprave i dva člana Uprave i to: član Uprave za ekonomsko-financijske poslove i član Uprave za pravne i opće postove.

 

 

XIV

 

 

(1)    Uprava odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti prostom većinom svih članova Uprave.

(2)    Uprava je dužna donijeti Poslovnik o radu Uprave.

(3)    Odgovornost, način rada Uprave, uvjeti za imenovanje, kao i razlozi za razrješenje i ostavku bliže se uređuju Statutom Operatora za OIEiEK.

 

 

XV

 

 

(1)    Predsjednik i članovi Uprave Operatora za OIEiEK trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- da imaju najmanje pet godina radnog staža u struci;

- da nisu osuđivani za kazneno djelo ili privredni prijestup;

- da im bilo kojim zakonom nije zabranjeno obavljanje dužnosti.

(2)    Pored uslova iz stavka (1) ove točke članovi Uprave trebaju ispunjavati i slijedeće uvjete:

a)     Predsjednik Uprave

- da ima VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja -elektrotehnički ili drugi fakultet tehničkog smjera;

b)     Član Uprave za ekonomsko-financijske poslove

- da ima VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja -ekonomski falultet i položen ispit za stjecanje zvanja certificiranog računovođe;

c)     Član Uprave za pravne i opće poslove

- da ima VSS, VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja -pravni fakultet.

 

 

XVI

 

 

(1)    Postupak imenovanja i razrješenja predsjednika i članova Uprave, vrši se sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Fede­raciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) i Statutu Operatora za OIEiEK.

(2)    Predsjednika i članove Uprave Operatora za OIEiEK, nakon provedene procedure iz stavka (1) ove točke, imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

(3)    Predsjednik i članovi Uprave Operatora za OIEiEK imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(4)    Predsjednik i članovi Uprave Operatora za OIEiEK ne mogu  obavljati   dužnost u više od 2 (dva) mandata uzastopno.

 

 

XVII

 

 

(1)    Do imenovanja Uprave Operatora za OIEiEK sukladno odredbama ove odluke, poslove Uprave će obavljati vršitelji dužnosti u periodu od najviše tri mjeseca od dana imenovanja.

(2)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, imenovati vršitelje dužnosti predsjednika i članova Uprave Operatora za OIEiEK.

(3)    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, donijeti Statut, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o plaćama i drugim materijalnim primanjima uposlenika Operatora za OIEiEK.

 

 

XVIII

 

 

(1)    Uprava Operatora za OIEiEK

1)     zastupa i predstavlja Operatora za OIEiEK prema trećim osobama;

2)     odgovara za zakonitost rada Operatora za OIEiEK u okviru svojih nadležnosti;

3)     organizira i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje Operatora za OIEiEK;

4)     predlaže polugodišnje i godišnje izvješće o poslovanju Operator za OIEiEK, kao i sve drugo (izvješća, planove, prijedloge, procjene, scenarija i sl.) koje je podzakonskim propisima iz ove oblasti utvrđeno da ih Operator za OIEiEK dostavlja - nadležnim organima (Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvu i Regulatomoj komisiji);

5)     predlaže i realizira planove poslovanja;

6)     podnosi izvješća po izvršenom planu poslovanja Upravnom odboru Operatora za OIEiEK;

7)     provodi Etički kodeks Operatora za OIEiEK;

8)     izrađuje provedbene propise za postupak nabave i provedbe važećih zakona i propisa o postupku nabavki;

9)     usvaja opće akte Operatora za OIEiEK iz svoje nadležnosti;

10)   predlaže i priprema opće akte iz nadležnosti Upravnog odbora i dostavlja ih na usvajanje i donošenje;

11)   brine o provedbi općih akata i donosi upute u svezi njihove primjene;

12)   brine o namjenskom trošenju sredstava Operatora za OIEiEK;

13)   odlučuje u vezi ostvarivanja javnih ovlaštenja Operatora za OIEiEK;

14)   priprema prijedlog o raspodjeli razlike između prihoda i rashoda;

15)   vrši upošljavanje i otpuštanje uposlenika sukladno postupcima utvrđenim u općim aktima Operatora za OIEiEK, te važećim zakonskim, i pozakonskim aktima.

 

 

XIX

 

 

Predsjedniku i članovima Uprave na temelju odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prestaje mandat:

1)     istekom mandata;

2)     ostavkom;

3)     razrješenjem prije isteka mandata;

4)     nastupanjem smetnji za obavljenje funkcije;

5)     prestankom radnog odnosa, sukladno zakonu.

 

 

XX

 

 

Odgovornost, način rada Uprave, uslovi za imenovanje, kao i razlozi za razrješenje i ostavku bliže se uređuju Statutom Operatora za OIEiEK i Ugovorom.

 

 

XXI

 

 

(1)    Predsjednik Uprave Operatora za OIEiEK može, u okviru svojih ovlasti, ovlastiti drugog člana Uprave da zastupa Operatora za OIEiEK na temelju punomoći u pisanoj formi.

(2)    Punomoći iz stavka (1) ove točke utvrđuje se vrsta, opseg i trajanje ovlasti.

 

 

XXII

 

 

(1)    Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK reguliraju i nadziru Ministarstvo i Regulatorno povjerenstvo, svatko u okviru svojih nadležnosti.

(2)    Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulira i nadzire Regulatorna komisija sukladno uvjetima propisanim u dozvoli/licenci za rad koju izdaje Regulatorno povjerenstvo, podzakonskim aktima Regulatoraog povjerenstva, Zakonom i Zakonom o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3)    Rad i poslovanje Operatora za OIEiEK regulira i nadzire Ministarstvo sukladno Zakonu, Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, podzakonskim propisima i ovom odlukom.

 

POGLAVLJE VI OPĆI I POJEDINAČNI AKTI OPERATORA ZA OIEiEK

 

 

XXIII

 

 

(1)    Operator za OIEiEK ima opće i pojedinačne akte.

(2)    Opći akti Operatora za OIEiEK su Statut i drugi opći akti neophodni za njegov rad, doneseni sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), Zakonom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima i Statutom Operatora za OIEiEK.

(3)    Putem pojedinačnih akata Operator za OIEiEK rješava o pitanjima iz svoje nadležnosti, kao i o internim administrativnim pitanjima, kao što su raspoređivanja na pojedine poslove i zadatke, prava, obveze i dužnosti uposlenika i sl.

(4)    Po žalbama izjavljenim protiv rješenja Operatora za OIEiEK donesenih u vršenju povjerenih javnih ovlasti rješava Ministarstvo.

 

 

XXIV

 

 

Statut Operatora za OIEiEK obavezno sadrži:

1)     firmu, sjedište i djelatnost;

2)     nadležnost i organizaciju;

3)     način rada;

4)     financiranje rada;

5)     sastav, ovlasti, način imenovanja i razrješenja Uprave i Upravnog odbora;

6)     akte Operatora za OIEiEK;

7)     transparentnost rada;

8)     zaštitu povjerljivih informacija;

9)     postupak izmjena i dopuna Statuta;

10)   odobravanje i tumačenje Statuta;

11)   prijelazne i završne odredbe.

 

POGLAVLJE VII STATUS OPERATORA ZA OIEiEK

 

 

XXV

 

 

Operator za OIEiEK se osniva na neodređeno vrijeme, kao neprofitna pravna osoba, sukladno Zakonu s ciljem stvaranja institucionalne strukture za operacionalizaciju sustava poticaja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i obavljanja registrirane djelatnosti. Operator za OIEiEK nema status snabdjevača. Svoju djelatnost Operator za OIEiEK obavlja sukladno Zakonu, Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, dozvolom/licencom koju je izdala Regulatorno povjerenstvo za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, te podzakonskim propisima.

 

POGLAVLJE VIII TRANSPARENTNOST RADA

 

 

XXVI

 

 

Najmanje jednom godišnje Ministarstvo izvješćuje Vladu Federaciji Bosne i Hercegovine o radu Operatora za OIEiEK.

 

POGLAVLJE IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

XXVII

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju ("Službene novine Federacije BiH", br. 90/13 i 96/14).

Operator za OIEiEK osnovan po Odluci iz stavka (1) ove točke nastavlja sa radom prema odredbama ove odluke.

 

 

XXVIII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1381/2019

28. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premi9jer

Fadil Novalić, v. r.