Na osnovu člana 8. stav (3) Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14, 36/18 i 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK

 

 

I

 

 

U Odluci o finansijskoj konsolidaciji privrednog drušlva "BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" D.D. NOVI TRAVNIK ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/15, 90/17 i 50/19), u tački II riječi: "10.12.2019. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2021. godine".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 11.12.2019. godine.

 

 

V broj 1376/2019

28. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.