Na temelju čl. 24. i 37. Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U

RAZDJELU 17. PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA - ZA

UVEZIVANJE RADNOG STAŽA"

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), u Programu utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" koji se nalazi u privitku odluke i čini njen sastavni dio, u točki 3. "Zakonodavni okvir provedba Programa", u al. 1. i 2., riječ: "broj", zamjenjuje se riječju: "br.'', a iza broja: "l 1/19", dodaju se riječi: "i 53/19".

U točki 6. "Kriteriji za izbor korisnika sredstava za dodjelu", u stavku (1), broj: "50", zamjenjuje se brojem: "5".

U točki 9. "Tijela nadležna za provedbu programa", u stavku (2), broj: "3", zamjenjuje se brojem: "6".

U točki 10. "Provedba programa", u stavku (1), u alineji 10., broj: "50", zamjenjuje se brojem: "5".

 

 

II

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo financija/finansija, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1371/2019

28. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.