Na osnovu čl. 24. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U

RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM

MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I

INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI

RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZECIMA - ZA

UVEZIVANJE RADNOG STAŽA"

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/19), u Programu utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" koji se nalazi u prilogu odluke i čini njen sastavni dio, u tački 3. "Zakonodavni okvir provođenja Programa", u al. 1. i 2., riječ: "broj", zamjenjuje se riječju: "br.", a iza broja: "l 1/19", dodaju se riječi: "i 53/19".

U tački 6. "Kriteriji za izbor korisnika sredstava za dodjelu", u stavu (1), broj: "50", zamjenjuje se brojem: "5".

U tački 9. "Tijela nadležna za provođenje programa", u stavu (2), broj: "3", zamjenjuje se brojem: "6".

U tački 10. "Provođenje programa", u stavu (1), u alineji 10., broj: "50", zamjenjuje se brojem: "5".

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija/financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1371/2019

28. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.