Na osnovu člana 59. stav (3) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019.

GODINU SA RAZDJELA 1403 - FEDERALNA UPRAVA

POLICIJE NA RAZDJELE 1002 - PREDSTAVNIČKI DOM

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH, 1101 - URED

PREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1102 - URED

POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1103 - URED

POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE BiH, 1204 - URED

VLADE FBiH ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, 1205 - URED

ZA SARADNJUI ZASTUPANJE PRED USTAVNIM

SUDOM BiH, 1401 - FEDERALNO MINISTARSTVO

UNUTRAŠNJIH POSLOVA, 1502 - KAZNENO

POPRAVNI ZAVODI, 1604 - FINANSIJSKA POLICIJA,

2001 - FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, 2301

- FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG

UREĐENJA, 2401 - FEDERALNO MINISTARSTVO

POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA,

2501 - USTAVNI SUD, 2601 - VRHOVNI SUD FBiH, 2602 -

SUDSKA POLICIJA, 2901 - FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO, 3301 - FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE,

3401 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU, 3501 -FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, 3601 -

ARHIV FBiH, 3701 - FEDERALNI ZAVOD ZA

PROGRAMIRANJE RAZVOJA, 4601 - FEDERALNA

UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU, 5201 - FEDERALNO

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA, 5601 -AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU, 6101 - FEDERALNO

MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA, 6201 -FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

 

I

 

 

Odobrava se preraspodjela sredstava predviđenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19) sa razdjela 1403-Federalna uprava policije na razdjele 1002 - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, 1101 - Ured Predsjednika Federacije BiH, 1102 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1103 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH, 1204 - Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, 1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, 1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, 1502 - Kazneno popravni zavodi. 1604 - Finansijska policija, 2001 - Federalno ministarstvo zdravstva, 2301 -Federalno ministarstvo prostornog uređenja, 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 2501 - Ustavni sud, 2601 - Vrhovni sud FBiH, 2602 - Sudska policija, 2901 - Federalno pravobranilaštvo, 3301 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, 3401 Federalni zavod za statistiku, 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod, 3601 -Arhiv FBiH, 3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja. 4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu, 5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta, 5601 - Agencija za državnu službu, 6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma, 6201 Federalna uprava za inspekcijske poslove.

 

 

II

 

 

Preraspodjela sredstava iz tačke I ove odluke vrši se na sljedeći način:

Na razdjelu 1403. Federalna uprava policije umanjuje se pozicija:

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 1.615.082,00 KM

UKUPNO: 1.615.082,00 KM

Na razdjelima povećava se pozicija:

1002 - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 8.800,00 KM

1101 - Ured Predsjednika Federacije BiH

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 1.895,00 KM

1102 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 2.032,00 KM

1103 - Ured Potpredsjednika Federacije BiH

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 2.553,00 KM

1204 - Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću

- ek.kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od l .125,00 KM

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 5.100,00 KM

1205 - Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 2.429,00 KM

1401 - Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 83.051,00 KM

1502 - Kazneno popravni zavodi

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 30.098,00 KM

1604 - Finansijska policija

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 181.138,00 KM

2001 - Federalno ministarstvo zdravstva

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 57.354,00 KM

2301 - Federalno ministarstvo prostornog uređenja

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 23.912,00 KM

2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

- ek.kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 31.266,00 KM

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju  - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 7.144,00 KM

2501 -Ustavni sud

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 a iznosu od l.002,00 KM

2601 - Vrhovni sud FBiH

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 24.865,00 KM

2602 - Sudska policija

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba Projekat 1000364 u iznosu od 515.000,00 KM

2901  - Federalno pravobranilaštvo

-         ek.kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju Vansudska nagodba

-         Projekat 1000364 u iznosu od 3.000,00 KM

3301 – Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

- ek.kod 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 24.583,00 KM

- ek.kod 614800 – Drugi tekući rashodi – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 46.945,00 KM

3401 Federalni zavod za statistiku

- ek.kod 613900 – Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 71.820,00 KM

- ek.kod 614800 – Drugi tekući rashodi – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 21.857,00 KM

3501 – Federalni hidrometeorološki zavod

- ek.kod 614800 – Drugi tekući rashodi – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 23.351,00 KM

3601 – Arhiv FbiH

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 26.972,00 KM

3701 - Federalni zavod za programiranje razvoja

- ek.kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 394,00 KM

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 8.440,00 KM

4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 135.025,00 KM

5201 - Federalno ministarstvo kulture i sporta

- ek.kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 6.352,00 KM

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju – Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 21,188,00 KM

5601 - Agencija za državnu službu

- ek.kod 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 5.823,00 KM

6101 - Federalno ministarstvo okoliša i turizma

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 90.092,00 KM

6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove

- ek.kod 614800 - Drugi tekući rashodi - Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju - Vansudska nagodba

Projekat 1000364 u iznosu od 150.476,00 KM

UKUPNO: 1.615.082,00 KM

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministar­stvo finansija - Federalno ministarstvo financija, Federalna upra­va policije, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Ured Predsjednika Federacije BiH, Ured Potpredsjednika Federacije BiH, Ured Potpredsjednika Federacije BiH, Ured Vlade FBiH za odnose sa javnošću, Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Kazne­no popravni zavodi, Finansijska policija, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ustavni sud, Vrhovni sud FBiH, Sudska policija, Federalno pravobra­nilaštvo, Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne pos­love, Federalni zavod za statistiku, Federalni hidrometeorološki zavod, Arhiv FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, Federalna uprava za civilnu zaštitu, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Agencija za državnu službu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma i Federalna uprava za inspekcijske poslove, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1368/2019

28. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.