Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DOPUNAMA ODLUKE O ODOBRAVANJU

IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE

VLADE FEDERACIJE BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU VLADI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Herce­govine za 2019. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/19) u tački I alineja 1. iza riječi "održavanje", dodaju se riječi "iznos od 12.934.038,00 KM (Projekat 1000292)."

Iza alineje 1. dodaju se nove alineje 2. i 3. koje glase:

"-     613100 - Putni troškovi iznos od  10.000,00 KM (Projekat 1000292),

-      613900 - Ugovorene i druge posebne usluge iznos od 60.000,00 KM (Projekat 1000292)."

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".   

 

 

V broj 1366/2019

28. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.