Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 11. stavak (1) Odluke o osnivanju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/08, 69/08, 98/13 i 32/14) i članka 14. stavak (3) alineja 11. Statuta J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH",, br. 29/09, 98/13 i 32/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "FILMSKI CENTAR

SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., koji su, u ime Skupštine J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenovani Rješenjem federalnog ministra kulture i športa, broj 01-02-4814/14 od 26.08.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH",broj 71/14),zbogistekamandata,usastavu:

1.     Adnan Džindo, predsjednik

2.     Kenan Kapetanović, član

3.     Mirsada Arambašić, član.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1364/2019

13. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.