Na osnovu čl. 31. i 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA

UTROŠKA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE

SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 

 

I

 

 

U Odluci o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/19 i 66/19) u tački II raspoređeni novčani iznosi po projektima mijenjaju se kako slijedi:

- redni broj 2.2. Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, novčani iznos "112.580,05" zamjenjuje se novčanim iznosom "229.080,05"

- redni broj 3.3. Pružanje mentoring usluga za subjekte male privrede, novčani iznos "50.000,00" zamjenjuje se novčanim iznosom "27.878,00"

- redni broj 4.3. Poticaji novoosnovanim subjektima malog gospodarstva,   novčani iznos "897.699,63" zamjenjuje se novčanim iznosom "883.499,63"

- redni broj 4.4. Jačanje konkurentnosti MSP-a, novčani iznos "1.432.891,46"    zamjenjuje se novčanim iznosom "1.361.913,46"

- redni broj 4.5. Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka), novčani iznos "137.239,45" zamjenjuje se novčanim iznosom "128.039,45".

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1360/2019

22. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.