Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 3. st. (1) i (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine. ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA KORIŠTENJE

ZEMLJIŠNE ČESTICE JAVNOG DOBRA ZA POTREBE

IZGRADNJE AUTOCESTE NA TRASI KORIDORA Vc,

DIONICA MOSTAR JUG - BUNA, PODDIONICA

MOSTAR JUG - TUNEL KVANJ

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost za korištenje nekretnine označene kao javno dobro, i to:

1.      k.č. 79/1 upisana u z.k. ul. broj 304 k.o. Malo polje (nova k.č. 1608 upisana u posjedovni list br. 74 k.o. Malo polje);

 

 

II

 

 

Status zemljišne čestice iz točke I ove odluke ostaje nepromijenjen, odnosno ista ostaje upisana u zemljišno-knjižnu evidenciju kao javno dobro.

 

 

III

 

 

Suglasnost za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na nekretnini iz tačke I ove odluke daje se JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar, radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug - Buna, poddionica Mostar Jug - Tunel Kvanj.

 

 

IV

 

 

Davanjem na korištenje zemljišne čestice javnog dobra iz točke I ove odluke uređuju se stvarno-pravni odnosi između Federacije BiH i JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1352/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.