Temeljem članka 27. stavak (3) Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I

ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE

NAKNADE RAZVOJAČENIM BRANITELJIMA I

ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI ZA PERIOD

LISTOPAD - PROSINAC 2019. GODINE

(IV KVARTAL 2019. GODINE)

 

 

I

 

 

Utvrđuje se koeficijent l (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim branite­ljima i članovima njihovih obitelji za period listopad - prosinac 2019. godine (IV kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedinci­ma - Transfer za implementaciju Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji - novčana egzistencijalna naknada" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Na osnovu koeficijenta iz točke I ove odluke i utvrđenog iznosa u članku 22. stavak (1) Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade ravojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji, za period listopad - prosinac 2019. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

 

 

III

 

 

Koeficijent iz točke I ove odluke primjenjivat će se za period listopad - prosinac 2019. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.10.2019. godine.

 

 

V broj 1351/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.