Na osnovu člana 27. stav (3) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I

ISPLATU MJESEČNE NOVČANE EGZISTENCIJALNE

NAKNADE DEMOBILIZIRANIM BRANIOCIMA I

ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ZA PERIOD

OKTOBAR - DECEMBAR 2019. GODINE

(IV KVARTAL 2019. GODINE)

 

 

I

 

 

Utvrđuje se koeficijent l (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar -decembar 2019. godine (IV kvartal) u okviru "Tekućeg transfera pojedincima - Transfer za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica - novčana egzistencijalna naknada" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

II

 

 

Na osnovu koeficijenta iz tačke I ove odluke i utvrđenog iznosa u članu 22. stav (1) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Fede­racije BiH", broj 54/19), utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, za period oktobar - decembar 2019. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branila­ca i članova njihovih porodica.

 

 

III

 

 

Koeficijent iz tačke I ove odluke primjenjivat će se za period oktobar - decembar 2019. godine, u skladu sa raspolo­živim sredstvima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.10.2019. godine.

 

 

V broj 1351/2019

22. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.