Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINI KAKANJ

ZA USTUPANJE DIJELA ZGRADE ŠTABA

TERITORIJALNE ODBRANE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost Općini Kakanj da dio prostorija u zgradi štaba TO u Kaknju može ustupiti trećim licima na period koji je određen točkom I Odluke o davanju na privremeno korištenje zgrade štaba TO u Kaknju Općini Kakanj ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/19).

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1346/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.