Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O

PRENOSU PRAVA VLASNIŠTVA U SVRHU

REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I IZGRADNJU

NOVIH PRATEĆIH OBJEKATA TERMINALA BLAŽUJ I

OVLAŠTENJA ZA POTPISIVANJE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na Nacrt ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnju novih pratećih objekata Terminala Blažuj, sačinjenog između prenositelja Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, sa jedne strane, stjecatelja Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa druge strane i prenositelja investicionog ulaganja, Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, sa treće strane.

 

 

II

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje ovlast premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novalića, da u ime Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što se pribave sve potrebne saglasnosti, potpiše konačan tekst Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnju novih pratećih objekata Terminala Blažuj.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1345/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.