Na temelju članka 14. stavak (1) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU BRZE CESTE LAŠVA - NEVIĆ POLJE

 

 

I

 

 

Utvrđuje se da je izgradnja brze ceste Lašva - Nević polje u dužini od 24,385 km od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Utvrđuje se da je JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju objekta iz točke I ove odluke.

Nalaže se korisniku eksproprijacije da pokrene postupak izvlaštenja nekretnina.

 

 

III

 

 

Sredstva za realiziranje ove odluke osigurat će JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, u skladu sa Planom poslovanja za 2019. godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za razdoblje 2019. -2021. godina.

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar­stvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, svatko u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

 

V

 

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/17).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1344/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.