Na temelju članka 15. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.1 1.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA REBALANS

TROGODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA JAVNOG

PODUZEĆA AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE D.O.O. MOSTAR

ZA 2019. - 2021. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Rebalans trogodišnjeg Plana poslo­vanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2019.-2021. godinu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1343/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.