Na temelju članka 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 232. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O SAZIVANJU SKUPŠTINE DIONIČARA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA "FABRIKA DUHANA

MOSTAR" D.D. MOSTAR

 

 

I

 

 

Saziva se Skupština dioničara Gospodarskog društva "Fa­brika duhana Mostar" d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo) koja će se održati dana 20.12.2019. godine, u prostorijama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, Ui. Ante Starčevića bb, u kongresnoj dvorani, sa početkom u 11,00 sati.

Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodo­privrede i šumarstva da o sazivanju Skupštine obavijesti Povje­renstvo za vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine, da pribavi Listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da poduzme i druge potrebne radnje neophodne za održavanje Skupštine Društva.

 

 

II

 

 

Za Skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1.     Izbor radnih tijela skupštine:

a)     Izbor predsjednika skupštine,

b)     Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

2.     Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar;

3.     Donošenje Statuta Gospodarskog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar.

 

 

III

 

 

Radom Skupštine će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa. Skupština će većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, izabrati predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vrši Odbor za glasanje u sastavu od tri člana, i to:

1.     Muzafera Kalabušić, predsjednik;

2.     Tatjana Markhot, član;

3.     Hajrija Lagumdžija, član.

Zamjenski članovi Odbora za glasanje su:

1.     Amela Smajlović, zamjenik predsjednika;

2.     Tina Orahovac, zamjenik člana;

3.     Kenan Biogradlić, zamjenik člana.

Zapisnik na Skupštini će voditi Edina Sijerčić.

 

 

IV

 

 

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine dioničara najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom poštom na adresu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ulica Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

 

 

V

 

 

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se nalazio na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno ili puteni ovlaštenog punomoćnika.

 

 

VI

 

 

Svaki zainteresirani dioničar može podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju u Skupštini dioničara Društva neposredno ili posredstvom punomoćnika, na temelju koje će mu se izdati potvrda o podnijetoj prijavi, s podacima o sudjelovanju u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara.

Prijava za sudjelovanje na Skupštini se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na adresu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ulica Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

 

VII

 

 

Materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine bit će dostupni na uvid svakom zainteresiranom dioničaru odnosno punomoćniku, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ulica Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo, ured broj 526/3 kao i u prostorijama Vlade Federacije BiH u Mostaru, Ulica Ante Starčevića bb, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 sati, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine do dana koji prethodi danu predviđenom za održavanje Skupštine.

 

 

VIII

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodo­privrede i šumarstva da, sukladno članku 230. Zakona o gospo­darskim društvima, objavi obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara Društva u dnevnim novinama "Dnevni avaz".

 

 

IX

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1340/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.