Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije, BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 5. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u svezi s čl. 6. i 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Viada Federacije Bosne i Hercegovine na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA

UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA

MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ispred Saveza udruženja umirovljenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da je siariji od 18 godina,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

- da nije obuhvaćen odredbama članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- da nije izabrani stranački zvaničnik, nosilac javne funkcije, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine

("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08).

 

 

III

 

 

Pored općih uvjeta kandidat za člana Upravnog odbora mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

- da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

- da u pogledu radnog iskustva ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža - staža osiguranja na poslovima visoke stručne spreme, po sticanju fakultetske diplome,

- značajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, posebno u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja,

- da nema privatni financijski interes u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje u čiji se Upravni odbor kandiduje,

- da nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom.

 

 

IV

 

 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir će se uzeti i kriteriji navedeni u ovoj točki, a koji će se izraziti u bodovima od l - 5:

- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

- sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima,

- sklonost prema timskom radu,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1335/2019

13. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadii Novalić, v. r.