Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 6. stavak"'(3) Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA

FEDERALNOG ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2020. godinu, broj 01/1-49-13941-1/19 od 26.09.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1332/2019

22. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.