Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 6. stav (3) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00,41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 200. sjednici, održanoj 22.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA

FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2020. GODINU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu, broj 01/1-49-13941-3/19 od 26.09.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1332/2019

22. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.