Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vkdi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na' 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donijela je

 

 

O D L U K U

 

O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA TOKOM

2019. GODINE NA IMPLEMENTATORE IZ PROGRAMA

INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLAĆENU

IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA FEDERACIJU

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se prijenos okončanih projekata tokom 2019. godine iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i održavanje implementatorima i upraviteljima projekata.

 

 

II

 

 

Okončani projekti u Programu kapitalnog transfera utvrđenog izmjenom Budžeta za 2017. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/17,24/18 i 103/18):

- Modernizacija ceste R405 (prema Banjaluci) u općini Sanski Most/implementator Direkcija za ceste Unsko-sanskog kantona/vrijednost    okončanog projekta: 397.490,86 KM,

- Sanacija i rekonstrukcij' cesta u općini Srebrenik, dionice:

a)     silaz sa magistralnog puta kod pumpe "Gas-prom"- MZ Srednja Špionica - MZ Cerik do granice sa općinom Gradačac (alternativni put kroz tunel "Ormanica) i

b)     Silaz sa magistralnog puta u Ormanici prema MZ Gornji Hrgovi/implementator općina Srebrenik/vrijednost okončanog projekta: 200.000,00 KM,

- Sanacija i rekonstrukcija cesta u općini Usora/implementator općina   Usora/vrijednost okončsnog projekta: 200.000,00 KM,

- Sanacija i rekonstrukcija cesta u općini Tešanj/implementator općina  Tešanj/vrijednost okončanog projekta: 200.000,00KM.

 

 

III

 

 

Navedeni implementatori okončanih projekata iz tačke II provode sve aktivnosti preuzimanja okončanih projekata sa pravom iiknjižbe istih u svoju knjigovodstvenu evidenciju te će pristupiti daljem upravljanju i održavanju navedenih projekata.

Preostala neutrošena sredstva od navedenih okončanih projekata u iznosu od: 2.509,14 KM iz Programa kapitalnog transfera utvrđenog izmjenom Budžeta za 2017. godinu se preusmjeravaju za bankarske troškove i troškove monitoringa izvedenih radova.

 

 

IV

 

 

Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i implementatori okončanih projekata, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 146/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.