Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi točke III stavak (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj  07.02.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA

OSTVARENIH PRODAJOM PODUZEĆA IZ

NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU

DOPRINOSA ZA MIO/PIO RADI UVEZIVANJA STAŽA

UPOSLENICIMA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA IZ

OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za MIO/PIO radi uvezivanja staža uposlenicima gospodarskih društava iz oblasti namjenske industrije ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/18), u točki IV, broj "2.171.661,04", zamjenjuje se brojem "2.144.844,99", a broj "337", zamjenjuje se brojem "333".

U tabeli, redni brojevi "20., 32., 74. i 118.", brišu se. U tabeli u rednom broju 62., broj "11.855,70" zamjenjuje se brojem  "  2.809,00",  a broj  na kraju tabele  "2.171.661,02", zamjenjuje se brojem "2.144.844,99".

Iza stavka (I) iza tabele, dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

"(2) Korisniku sredstava gospodarskom društvu VITEZKAR­TON d.o.o. Vitez, adresa Tvornička bb, ID broj 4236111120003, odobrava se dodjela dijela sredstava u iznosu od 9.046,70 KM za uplatu doprinosa za MIO/PIO za Rajić Zdenka."

 

 

II

 

 

U točki VII, broj "2.617.037,38", zamjenjuje se brojem "2.622.581,68", u tabeli, u rednom broju .60. broj "17.467,36" zamjenjuje se brojem "228,91", u rednom broju 61. broj "228,91" zamjenjuje se brojem "17.467,36", u rednom broju 86. riječ "Čefo", zamjenjuje se riječju "Ćeho", u rednom broju 431. broj "528,03", zamjenjuje se brojem "6.072,33"., a na kraju tabele broj "2.617.037,38", zamjenjuje se brojem "2.622.581,68".

 

 

III

 

 

Za višak sredstava koji je uplaćen po Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - u iznosu od 12.225,05 KM, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uputiti će instrukciju Federalnom zavodu MIO/PIO, kako bi se izvršio povrat sredstava na transakcijski račun posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod MIO/PIO, Porezna uprava Federacija BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 141/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.