Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te članka 9. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlasti u

gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

Pokreće se postupak za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o.

 

 

II

 

 

Izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora iz točke I ove odluke izvršit će se sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i Odlukom o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/16).

 

 

III

 

 

Javni oglas iz točke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dva dnevna lista.

 

 

IV

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će imenovati Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata sa zadatkom da, nakon zatvaranja javnog oglasa, pregleda prijave prispjele na javni oglas, utvrdi njihovu formalno-pravnu ispravnost, sačini listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, obavi intervju s tim kandidatima i putem pisane preporuke predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1323/2019

13. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.