Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PONIŠTENJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I

IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NADZORNOG

ODBORA JAVNOG PREDUZECA "FILMSKI CENTAR

SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" -oglasni dio, broj 95/18 od 28.11.2018. godine, i u dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "Večernji list", od 24.11.2018. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1322/2019

13. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.