Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 8. stavak (2) Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/13 i 19/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O POKRETANJU AKTIVNOSTI ZA DODJELU

KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU

NAFTE I PLINA NA PROSTORU FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom pokreću se aktivnosti za javno nadmetanje dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i utvrđuju blokovi za istraživanje i eksploataciju nafte i plina za koje se nadmetanje provodi.

 

 

II

 

 

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine provest će se na četiri bloka ukupne površine 5.115 km2 na prostoru Panonskog basena i Dinarida:

1.     Blok BiHPol površine 119 km2

2.     Blok BiHPo2 površine 93 km2

3.     Blok BiHTz površine 1570 km2

4.     Blok BiHDl površine 3233 km2

Karta blokova sa koordinatama prelomnih točaka svakog bloka sastavni je dio Odluke.

 

 

III

 

 

Planiranje i izvođenje istraživanja i eksploatacije na svakom bloku mora biti u skladu sa ograničenjima i mjerama zaštite okoliša iz "Strateške procjene utjecaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine" kao i uvjetima i ograničenjima iz prostornih planova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, u suradnji sa Federalnim zavodom za geologiju i izabranim pravnim licem - stručnim konzultantom IHS Global Limited iz Londona, izvrši pripremne radnje i izradi dokumentaciju za raspisivanje međunarodnog javnog poziva i provede javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

V

 

 

Primjenom odredaba članka 11. st. (1) i (2) i članka 16. st. (1) i (2) Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne .i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/13 i 19/17), čl. 13. do 20. Uredbe o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/14), a koji propisuju uvjete za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, kriteriji koji se uzimaju u obzir pri ocjenjivanju ponuđača i ponude su slijedeći:

a)     tehnička, financijska i stručna sposobnost ponuđača,

b)     obim istražnih radova i načini na koje ponuđač namjerava izvršavati djelatnosti koji su predmet koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika,

c)     ukupna kvaliteta podnesene ponude,

d)     financijski uvjeti, naknade koje je ponuđač ponudio u cilju dobijanja koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina,

e)     bilo kakav nedostatak efikasnosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je ponuđač pokazao u drugim državama, a u dosadašnjim obavljanjima djelatnosti koje su predmet ove koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nakon izrađene dokumentacije za nadmetanje sa prijedlogom ugovora dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine informaciju vezano za sadržinu dokumentacije i prijedlog narednih aktivnosti na realizaciji javnog poziva za dodjelu koncesije.

 

 

VI

 

 

Zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalni zavod za geologiju da izvrše promocije perspektivnosti prostora Federacije Bosne i Hercegovine vezano za istraživanje nafte i plina, u cilju privlačenja investitora zainteresiranih za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.

 

 

VII

 

 

Federalni zavod za geologiju će pripremiti i otvoriti "Sobu sa podacima/Data room" i vršiti sve radnje vezano za pripremu, pristup i pregled podataka na zahtjev zainteresiranih naftnih kompanija kao i radnje sa stručnim konzultantom IHS Global Limited iz Londona vezano za pripremu promocija prostora Federacije Bosrie i Hercegovine.

 

 

VIII

 

 

Interresorna radna grupa, imenovana Rješenjem V broj 649/2019 od 30.05.2019. godine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odgovorna je za pribavljanje stručnih informacija u izradi dokumentacije za javno nadmetanje kao i za stručna mišljenja i prijedloge o pojedinim poglavljima teksta prijedloga ugovora o koncesiji, a koja se tiču nadležnosti resornih ministarstva iz kojih su članovi predloženi.

 

 

IX

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će svojim rješenjem imenovati Povjerenstvo za otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda, najkasnije 30 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda u predmetnom nadmetanju.

U svrhu sklapanja ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina, Povjerenstvo iz ove točke zajedno će sa stručnim konzultantom IHS Global Limited iz Londona pripremiti i provesti pregovore sa ponuđačima ponuda dostavljenih na javno nadmetanje za istraživanje i eksploataciju nafte i plina sukladno članku 10. stavak (3) Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",.br. 77/13 i 19/17).

 

 

X

 

 

Na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, imenuje Stručno povjerenstvo koju čine članovi iz oba Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije 30 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda u predmetnom nadmetanju, koja vrši nadgledanje postupka pregovora i izrade konačnog prijedloga ugovora sa naftnim kompanijama, u sukladno članku 10. st. (5) i (6) Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Stručno povjerenstvo imenuje se od članova sa stručnim znanjem iz oblasti energije, prava i ekonomije i broji sedam članova od kojih su tri člana iz Doma naroda, tri člana iz Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ijedan iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon završenih pregovora i pripremljenog prijedloga ugovora Povjerenstvo dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine izvješće o otvaranju, pregledu, ocjeni prispjelih ponuda, provedenim pregovorima i pripremljenom prijedlogu ugovora.

Stručno povjerenstvo priprema i dostavlja izvješće o provedenim pregovorima i pripremljenom prijedlogu ugovora Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

Na temelju izvješća Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje prijedlog odluke sa prijedlogom ugovora o dodjeli koncesije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dostavlja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje prijedlog odluke sa izvješćima i prijedlogom ugovora o dodjeli koncesije.

 

 

XI

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1324/2019

13. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.