Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 3. i 4. Uredbe o uvjetima, načinu korištenja i nabavi službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU NABAVE 5 (PET) SLUŽBENIH

PUTNIČKIH AUTOMOBILA SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se nabava 5 (pet) službenih putničkih automobila i to za potrebe proračunskih korisnika, kako slijedi:

 

Red.

broj

Naziv budžetskog korisnika

Broj

vozila

Planirana sredstva

Kategorija vozila po Uredbi

Realni trošak nabavke

1.

Ured Vlade FBiH za zakonodavslvo i usklađenost sa propisima EU

1

40.000,00

srednja klasa do 40.000 KM

40.000,00

2.

Arhiv federacije

1

40.000,00

srednja klasa

do 40.000 KM

40.000,00

3.

Federalna direkcija robnih rezervi

l

40.000,00

srednja klasa do 40.000  KM

40.000,00

4.

Ured Vlade FBiH za

Evropske integracije

1

40.000,00

srednja klasa

do 40.000 KM

40.000.00

5.

Finansijska policija FBiH

1

30.000,00

niža klasa do 30.000 KM

30.000,00

 

UKUPNO:

5

 

190.000.00

 

 

II

 

 

Sredstva potrebna za nabavu vozila iz točke I ove odluke, obezbijeđena su u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, sa razdjela 1202 i ekonomskog koda 821321 -Motorna vozila - planirani iznos od l.000.000,00 KM.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, Arhiv Federacije, Federalna direkcija robnih rezervi, Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije i Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1321/2019

13. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.