Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA OBEZBIJEĐENIH

OD STRANE DONATORA SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

OTVORENOG KAO PODRAČUN U OKVIRU

JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA FEDERALNOG

MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA - FEDERALNOG

MINISTARSTVA KULTURE I ŠPORTA

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se utrošak sredstava Razdjel 52 Federalnog ministarstva kulture i sporta i to sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun broj 102-050-0000(06698 u iznosu od 62.950,00 KM.

 

 

II

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke u iznosu od 62.950,00 KM evidentirana na podračunu broj 102-050-0000106698, grupa plaćanja 100-92, kod projekta 3001092, rasporedit će se na sljedeći ekonomski kod:

- 613900 -  "Ugovorene i druge posebne  usluge" u iznosu od 62.950,00 KM.

 

 

III

 

 

Sredstva iz tačke II ove odluke koristit će se isključivo u skladu sa pojedinačnim budžetima projekata, odobrenim i kontrolisanim od strane donatora.

 

 

IV

 

 

O izvršenju budžeta projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a Federalno ministarstvo kulture i sporta -Federalno ministarstvo kulture i športa će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija - Sektor za Budžet.

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1318/2019

13. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.