Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI WEB PORTALA

E-UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o uspostavi web portala E-uprava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/18) tačka 1. stav (2), mijenja se i glasi:

"(2). Adresa internet stranice Portala E-uprava FBiH je: http://euprava.fbih.gov.ba."

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1313/2019

13. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.