Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI VLADI UNSKO-SANSKOG

KANTONA - KANTONALNOJ UPRAVI CIVILNE

ZAŠTITE ZA SANACIJU I REKONSTRUKCIJU

OBJEKTA U KASARNI ORLJANI U BIHAĆU

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost Vladi Unsko-sanskog kantona -Kantonalnoj upravi civilne zaštite, za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta broj 6., koji se nalazi u okviru kasarne "Orljani" u Bihaću.

 

 

II

 

 

Svi troškovi koji nastanu u postupku izvođenja radova iz tačke I ove odluke idu na teret Vlade Unsko-sanskog kantona -Kantonalne uprave civilne zaštite, a učinjeno i postavljeno postaje sastavni dio objekta iz tačke I ove odluke.

Nakon okončanja radova na objektu iz tačke I ove odluke obavezuje se Vlada Unsko-sanskog kantona da o istom informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1312/2019

13. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.