Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC

 

 

I

 

 

Fahrudinu (Fadila) Smailagiću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na dvadesetšestoj (izvanrednoj) Skupštini dioničara Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda dvadesetšeste (izvanredne) Skupštine dioničara Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic, zakazane za dan 18.11.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1299/2019

13. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.