Na temelju članka 115. stavak (2) Zakona o organiziranju organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 145. žurnoj sjednici, održanoj 11.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE VOJARNE BLAŽUJ

MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje zemljište u vojarni "Blažuj", u Sarajevu, označeno kao k.č. 223/1, k.č. 223/2 i k.č. 761, upisane u PL 58, K.O. Blažuj, ukupne površine 79.372 m2, sa pripadajućim objektima i infrastrukturom Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja migranata, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, kojirn će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obveza nastalih korištenjem nekretnina) i zapisnički izvrši primopredaju korisniku nekretnine iz točke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1296/2019

11. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v, r.