Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. hitnoj sjednici, održanoj 11.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE KASARNE BLAŽUJ

MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje zemljište u kasarni "Blažuj", u Sarajevu, označeno kao k.č. 223/1, k.č. 223/2 i k.č. 761, upisane u PL 58, K.O. Blažuj, ukupne površine 79.372 m2, sa pripadajućim objektima i infrastrukturom Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za potrebe smještaja migranata, bez naknade.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sačini ugovor sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, kojim će se urediti pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem nekretnina) i zapisnički izvrši primopredaju korisniku nekretnine iz tačke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1296/2019

11. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.