Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), a u vezi tačke III stav (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

 O D L U K U

 

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH SREDSTAVA

OSTVARENIH PRODAJOM PREDUZEĆA IZ

NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA UPLATU

DOPRINOSA ZA PIO/MIO RADI UVEZIVANJA STAŽA

ZAPOSLENICIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA IZ

OBLASTI NAMJENSKE INDUSTRIJE

 

 

I

 

 

U Odluci o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO radi uvezivanja staža zaposlenicima privrednih društava iz oblasti namjenske industrije ("Službene novine Federacije BiH", broj 101/18), u tački IV, broj "2.171.661,04", zamjenjuje se brojem "2.144.844,99", a broj "337", zamjenjuje se brojem "333".

U tabeli, redni brojevi "20., 32., 74. i 118.", brišu se.

U tabeli u rednom broju 62., broj "11.855,70" zamjenjuje se brojem "2.809,00", a broj na kraju tabele "2.171.661,02", zamjenjuje se brojem "2.144.844,99".

Iza stava (1) iza tabele, dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2)  Korisniku sredstava privrednom društvu VITEZKARTON d.o.o. Vitez, adresa Tvornička bb, ID broj 4236111120003, odobrava se dodjela dijela sredstava u iznosu od 9.046,70 KM za uplatu doprinosa za PIO/MIO za Rajić Zdenka."

 

 

II

 

 

U tački VII, broj "2.617.037,38", zamjenjuje se brojem "2.622.581,68", u tabeli, u rednom broju 60. broj "17.467,36" zamjenjuje se brojem "228,91", u rednom broju 61. broj "228,91" zamjenjuje se brojem "17.467,36", u rednom broju 86. riječ "Čefo", zamjenjuje se riječju "Čeho", u rednom broju 431. broj "528,03", zamjenjuje se brojem "6.072,33"., a na kraju tabele broj "2.617.037,38", zamjenjuje se brojem "2.622.581,68".

 

 

III

 

 

Za višak sredstava koji je uplaćen po Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - u iznosu od 12.225,05 KM, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uputiti će instrukciju Federalnom zavodu PIO/MIO, kako bi se izvršio povrat sredstava na transakcijski račun posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni zavod PIO/MIO, Porezna uprava Federacija BiH i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 141/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.