Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 145. hitnoj sjednici održanoj 11.11.2019. godine, donijela je

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU NA PRIVREMENO

KORIŠTENJE NEKRETNINA NA KOJIMA JE NOSILAC

PRAVA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA PRIJAŠNJE

FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE I

VOJSKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/07, 51/08, 58/09, 59/10, 79/13 i 24/15), u točki I, alineja 12. briše se.

Dosadašnje al. od 13. do 14., postaju al. od 12. do 13.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1294/2019

11. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.