Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. st. (2) i (3) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine, na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO TEMELJU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

(1)    Odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću, kako slijedi:

a)     Iznos od 434.547,61 KM  raspodjeljuje se za financiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva:

- za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan Bosne  i Hercegovine i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast;

- za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje financira iz Federalnog fonda solidarnosti:

- za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.

(2)    Rang lista korisnika iz stavka (1) podtočka a) ove točke nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

 

II

 

 

(1)    Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima iz točke I ove odluke kojima su sredstva dodijeljena.

(2)    Ugovori iz stavka (1) ove točke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

(3)    Korisnici sredstava su dužni u privitku izvješća iz stavka (2) ove točke, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na temelju koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Korisnici sredstava iz točke I ove odluke koji u ugovorenom roku ne dostave izvješće o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev nadležnog ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u razdoblju naredne tri godine.

Protiv korisnika koji ne izvrše povrat dodijeljenih sredstava, nadležno ministarstvo je dužno sukladno Zakonu, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere, shodno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava dijela prihoda ostvarenih po temelju naknade za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije do 1. ožujka 2020. godine, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz točke I ove odluke,

 

 

V

 

 

Za izvršenje ove odluke nadležni su Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, svatko iz svojih ovlasti, a sukladno članku 11. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po temelju naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1286/2019

07. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.