Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. st. (2) i (3) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU LISTE KORISNIKA I RASPODJELI

DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

 

 

I

 

 

(1)    Odobrava se raspodjela dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kako slijedi:

a)     Iznos od 434.547,61 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva:

- za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan Bosne i Hercegovine i to na osnova propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se ureduje ova oblast;

- za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti;

- za organizaciju akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.

(2)    Rang lista korisnika iz stava (1) podtačka a) ove tačke nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

 

 

II

 

 

(1)    Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima iz tačke I ove odluke kojima su sredstva dodijeljena.

(2)    Ugovori iz stava (1) ove tačke će sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obaveza korisnika sredstava da najkasnije do 31.12.2019. godine Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

(3)    Korisnici sredstava su dužni u prilogu izvještaja iz stava (2) ove tačke, dostaviti i vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje namjenski utrošak sredstava.

 

 

III

 

 

Korisnici sredstava iz tačke I ove odluke koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su na zahtjev nadležnog ministarstva izvršiti povrat dodijeljenih sredstava uplatom na transakcijski račun Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u periodu naredne tri godine.

Protiv korisnika koji ne izvrše povrat dodijeljenih sredstava, nadležno ministarstvo je dužno u skladu sa Zakonom, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere, shodno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknade za priređivanje igara na sreću (''Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

IV

 

 

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije do 1. marta 2020. godine, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sveobuhvatnu informaciju o namjeriskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz tačke I ove odluke.

 

 

V

 

 

Za izvršenje ove odluke nadležni su Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako iz svojih ovlaštenja, a u skladu sa članom 11. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/15 i 11/17).

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1286/2019

07. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.