Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95/58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 43. Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH" br. 11/19 i 53/19), na prijedlog JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU RIZNICE - TREZORA FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA JU CENTAR ZA

EDUKACIJU SUDACA I TUŽfTELJA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na temelju raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 55 JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i to sa Podračuna broj 1027080000042543 u iznosu od 9.985,51 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje đonatorskim sredstvima iz projekta:

1.     Projekat "Jačanje BiH sudskih kapaciteta i harmonizacija domaćih zakona i pravnih normi i usklađivanje sa Europskim standardima".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz točke I ove odluke u iznosu od 9.985,51 KM evidentirana na Podračunu broj 1027080000042543, Projekat 3001101, Skupina plaćanja 100-101 rasporedit će se na slijedeće ekonomske kodove:

- 6139 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 9.985,51 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz točke III ove odluke koristit će se isključivo sukladno pojedinačnom proračunu Projekta, odobrenog i kontroliranog od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno "knjigovodstvo, a JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine će, sukladno sa odredbom točke 15. Naputka o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i Pravilnikom o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu Proračunat Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15,4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodična i godišnja izvješća o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu financija - Federalnom minis­tarstvu finansija - Sektor za Budžet.

 

 

VI

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1285/2019

07. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Noralić, v. r.