Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, za 2019. godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/19 i 53/19), na prijedlog JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SA

PODRAČUNA EVIDENTIRANOG NA JEDINSTVENOM

RAČUNU TREZORA - RIZNICE FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANSIJA/FEDERALNOG

MINISTARSTVA FINANCIJA JU CENTAR ZA

EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Na osnovu raspoloživih i evidentiranih podataka na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se raspoređivanje sredstava Razdjel 55 JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i to sa Podračuna broj 1027080000042543 u iznosu od 9.985,51 KM.

 

 

II

 

 

Odobrava se raspoređivanje đonatorskim sredstvima iz projekta:

1.     Projekat "Jačanje BiH sudskih kapaciteta i harmonizacija domaćih zakona i pravnih normi i usklađivanje sa Evropskim standardima".

 

 

III

 

 

Donatorska sredstva iz tačke I ove odluke u iznosu od 9.985,51 KM evidentirana na Podračunu broj 1027080000042543, Projekat 3001101, Grupa plaćanja 100-101 rasporedit će se na slijedeće ekonomske kodove:

 -6139 - "Ugovorene usluge" u iznosu od 9.985,51 KM

 

 

IV

 

 

Sredstva iz tačke III ove odluke koristit će se isključivo u skladu su pojedinačnim budžetom Projekta, odobrenog i kontrolisanog od strane donatora.

 

 

V

 

 

O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno knjigovodstvo, a JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine će u skladu sa odredbom tačke 15. Uputstva o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija ("Službene novine Federacije BiH", broj 44/17) i

Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18) sačinjavati i dostavljati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku sredstava Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija - Sektor za Budžet.

 

 

VI

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo finan­cija, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VII

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1285/2019

07. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.