Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 8. i 9. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RAZVRSTAVANJU LOKALNE CESTE ZENICA -

ARNAUTI - RIBNICA - DONJI KAKANJ (SPOJ SA

REGIONALNOM CESTOM R466) U REGIONALNU

CESTU SA OZNAKOM R-457

 

 

I

 

 

Lokalna cesta Zenica - Arnauti - Ribnica - Donji Kakanj (spoj sa regionalnom cestom R-466) razvrstava se u regionalnu cestu sa oznakom R-457.

 

 

II

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Općina Kakanj i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Grada Zenice.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1283/2019

07. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.