Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 198. sjednici, održanoj 07.11.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE

PRAVTLA KORIŠTENJA DATA ROOM/SOBE SA PODACIMA

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Pravila korištenja Data Room/Sobe sa podacima, koja je smještena u Federalnom zavodu za geologiju, ulica Ustanička 11, Ilidža.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1281/2019

07. studenoga 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.